طرح گرافیکی پیشنهادی گروه اس ام جِی بعنوان قالب پست‌های اینستاگرام مجموعه دارتوک.

طرح گرافیکی نهایی و تایید شده توسط مجموعه دارتوک.