استفاده از کد زیر در پرونده .htaccess شما به طور خودکار بازدید کنندگان را به نسخه HTTPS سایت شما هدایت می کند:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

اگر پرونده .htaccess را دارید:

  • RewriteEngine On را کپی نکنید.
  • اطمینان حاصل کنید که خطوط شروع RewriteCond و RewriteRule بلافاصله RewriteEngine On موجود را دنبال کنید.
سلام!

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم!

Social